Dyslexieonderzoek

Vanaf groep 3 kunnen lees- en spellingmoeilijkheden bij het kind gesignaleerd worden. Mocht het lezen en spellen na het bieden van extra ondersteuning op school niet verbeteren en blijft de achterstand ten opzichte van klasgenoten groot, dan is er reden voor een dyslexieonderzoek.

Een dyslexieonderzoek kan vanaf medio groep 4 worden aangevraagd. Wanneer sprake is van dyslexie ontvangt uw kind een dyslexieverklaring. In een dyslexieverklaring staat beknopt beschreven op grond waarvan de diagnose dyslexie is vastgesteld en wordt beschreven welke hulp en voorzieningen noodzakelijk zijn in het onderwijs. Er kan gekozen worden voor dyslexiebehandeling of, wanneer geen sprake blijkt te zijn van dyslexie, remedial teaching voor de lees- en spellingproblematiek.

 

 

Bij het stellen van de diagnose dyslexie wordt gebruik gemaakt van de criteria van Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2016). Er wordt tijdens het onderzoek samengewerkt met een GZ-psycholoog.

Buro Klink heeft geen contracten met de gemeente Utrecht en gemeente Woerden. Daardoor is het niet mogelijk onderzoek naar dyslexie of dyslexiebehandeling vergoed te krijgen.

Dyslexieonderzoek bestaat uit:

  • Het vaststellen van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en spellingproblematiek.
  • Het uitsluiten van factoren die de lees- en spellingproblemen kunnen veroorzaken, zoals visuele of auditieve problemen, inadequaat onderwijs, schoolverzuim of een algemeen verstandelijke beperking.
  • De bepaling van het algemeen intelligentieniveau.
  • Tot slot wordt gezocht naar factoren die de achterstand op het gebied van lezen en spellen verklaren (tekorten in de fonologische verwerving, klank-tekenkoppeling, snelheid van benoemen).

Dyslexiebehandeling

Hoewel dyslexie niet zal verdwijnen, zorgt intensieve begeleiding voor vooruitgang en zelfvertrouwen in het (leren) lezen en spellen. Kinderen worden tijdens de dyslexiebehandeling actief gemaakt om te lezen en spellen. De dyslexiebehandeling is taakgericht, dat wil zeggen gericht op het lezen van woorden en teksten, en op de (onveranderlijke) spelling.

Lezen

Bij het lezen wordt gebruikt gemaakt van speciale leesmethodieken om succeservaringen tijdens het lezen te bevorderen en falen te voorkomen. Het is van belang dat het kind veel gaat lezen (leeskilometers maken), in boekjes die het zelf leuk vindt om te lezen.

Spelling

Bij spelling is het van belang dat eerst de koppeling tussen klanken en letters goed is ingeslepen. Wanneer het kind dit goed beheerst, worden de spellingregels aangeleerd. Per spellingregel ontvangt het kind een kaart met uitleg voor in het ‘spellingopzoekboekje’. Het boekje kan goed gebruikt worden tijdens het maken van het huiswerk en tijdens de spellinglessen in de klas.

Omdat dyslexie een hardnekkig probleem is, is veel meer oefening nodig dan op school kan worden geboden. Ouders spelen daarom een zeer belangrijke rol in de behandeling van dyslexie. Wekelijk krijgt het kind na de behandeling huiswerk mee en ouders oefenen samen met het kind vier keer week met lezen en spellen.

Dyslexiebehandeling vindt altijd wekelijks plaats en heeft een duur van 45 minuten. Het is gebruikelijk om psycho-educatie te geven tijdens de dyslexiebehandeling. Psycho-educatie houdt in uitleg van de stoornis dyslexie en hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan.

Neem contact op over de mogelijkheden voor dyslexiebehandelingen in Utrecht en Woerden.